Financieel toetsingskader

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten hun financiële positie berekenen aan de hand van wettelijke regels. Deze regels worden het financieel toetsingskader (FTK) genoemd. Op 1 januari 2015 is een nieuw Financieel Toetsingskader van kracht geworden. Daarnaast heeft DNB in juli 2015 een nieuwe methodiek voorgeschreven voor het bepalen van de rekenrente. Deze wijzigingen hebben de volgende impact gehad op de financiële positie van Pensioenfonds AFM:

  • Het vereist eigen vermogen voor Pensioenfonds AFM is hoger geworden. De huidige dekkingsgraad is nog steeds te laag om aan het vereist vermogen te voldoen. Pensioenfonds AFM heeft daarom in 2015 een nieuw herstelplan vastgesteld dat goedgekeurd is door DNB. Het bestuur heeft gekozen voor een hersteltermijn van 10 jaar. Gegeven de financiële positie per 31 december 2015 heeft Pensioenfonds AFM eind januari 2016 opnieuw een herstelplan bij DNB ingediend. Dit herstelplan is aangepast voor de nieuwe pensioenregeling.
  • Door de methodiek van de nieuwe rekenrente is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds AFM gedaald met circa 4%. Vanwege het relatieve jonge deelnemersbestand van ons pensioenfonds is dit effect groter dan bij het gemiddelde van de Nederlandse pensioenfondsen.
  • Het FTK kent een grotere verantwoordelijkheid toe aan werkgever, de OR en het verantwoordingsorgaan voor het bepalen van de risicohouding van Pensioenfonds AFM. De risico houding is vastgesteld op behoudend/neutraal. Onnodige risico’s worden voorkomen om de kans op kortingen te beperken. Tegelijkertijd streeft het pensioenfonds naar voldoende verwacht rendement.
  • Aan de hand van de risicohouding heeft het bestuur gekozen om het huidige risicoprofiel voor de beleggingen van het pensioenfonds te handhaven. Het bestuur heeft bij deze keuze laten meewegen dat de huidige beleggingsportefeuille van het pensioenfonds nog niet zo lang geleden is ingericht. Ook is er op dit moment geen andere doorslaggevende reden, zoals de situatie op de financiële markten, om af te wijken van het huidige risicoprofiel. Het huidige risicoprofiel leidt naar de mening van het bestuur nog steeds tot voldoende herstelkracht en past bij huidige pensioenregeling en huidige financieringsafspraken.
  • Een pensioenfonds is verplicht om een haalbaarheidstoets uit te voeren. Doel van de haalbaarheidstoets is om inzicht te geven in hoeverre het beleggingsbeleid en de gekozen risicohouding naar verwachting ook zal leiden tot het gewenste pensioenresultaat. Als de haalbaarheidstoets aangeeft dat het verwachte pensioenresultaat te veel uit de pas gaat lopen met de ambitie van sociale partners, treedt het pensioenfonds in overleg met de werkgever en de OR. Het bestuur heeft hiervoor grensdrempels bepaald. Bij de invoering van het nFTK en bij de wijziging van de pensioenregeling heeft het pensioenfonds een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. De resultaten van deze toets waren dat het gewenste pensioenresultaat haalbaar is.

 

Waarmee kunnen wij u helpen?

Direct een vraag stellen

Zoekveld

Hebt u een vraag?

Nieuwsalert

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden